Skip to main content

Tá tú anseo:  

Ár bhFoireann

Tá an foireann déanta suas de na seirbhísí seo leanas; Gearáin agus Fiosrúcháin, Rannpháirtíocht agus Oideachas um Chearta, Beartas agus Taighde, Seirbhísí Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha.

Téann an fhoireann Ghearáin agus Fiosrúcháin i ngleic le gearáin ón phobail maidir le na seirbhísí atá curtha ar fáil do leanaí. Labhraíonn siad dóibh siúd a rinne an gearán chun tuilleadh eolais faoin fhadhb a fháil, agus déanann siad teagmhála díreach leis an chomhlacht poiblí.  Déanfaidh foireann Ghearáin agus Fiosrúcháin an OOL iarracht teacht ar réiteach na faidhbe go luath.  Má theipeann orthu sin a dhéanamh, déanfaidh siad tuilleadh fiosrúcháin agus má gá mionscrúdaithe chuimsithigh.

Eagraíonn an fhoireann Rannpháirtíochta agus Oideachais um Chearta ceardlanna agus seimineáir.  Iadsan atá freagrach as feasacht a spreagadh maidir le cearta leanaí trí idirghníomhú le, agus tuairim a lorg ó, leanaí agus daoine óga iad féin.

an fhoireann Bheartais agus Taighde freagrach as moltaí agus comhairlí de chuid an OOL a chur faoi bhráid an Rialtais, an UN agus eagraíochtaí eile.  Déanann siad taighde ar fhadhbanna a bhaineann le cearta leanaí, agus déanann siad cinnte de go gcuirtear in iúl caighdeáin idirnáisiúnta um cearta daonna dóibh.

Déanann an fhoireann Sheirbhísí Corparáideacha san OOL cinnte do go bhfuil an oifig ag obair go héifeachtúil, agus go leanann muid an reachtaíocht chuí do chomhlacht reachtúil.

Bíonn an fhoireann Chumarsáide ag plé le ceisteanna ó na meáin, le foilseacháin den OOL, an suíomh gréasáin agus ardáin na meáin shóisialta.  Tugann siad tacaíocht don obair uile a leanann ar aghaidh san Oifig.  Is é ról na foirne Chumarsáide nó an OOL a dhéanamh níos inrochtana do chách agus cuidiú le daoine tuiscint níos fearr a bheith acu maidir le cearta leanaí.

Aoife Carragher, Bainisteoir Cumarsáide

Is mise Aoife agus is mé an Bainisteoir Cumarsáide san OOL.  Tá mé ag obair san OOL ó Mheitheamh 2016.  Tá sé de dhualgas orm tuiscint a mhéadú faoi chearta leanaí agus daoine óga, chomh maith le méadú tuisceana faoi an OOL trí na meáin shóisialta, trí chumarsáid a dhéanamh le páirtí leasmhar, an Rialtas agus an poiblí.

Eagraím agus déanaim maoirseacht ar foilseacháin OOL, tugaim aire don suíomh gréasáin, na meáin shóisialta, agus tugaim cuidiú do Niall nó baill eile den fhoireann atá ag tabhairt agallamh do na meáin.  Ullmhaím óráidí agus léirithe d’imeachtaí éagsúla.  Tugaim aire do bhrandáil, do dhearadh bileog agus ábhar eile atá riachtanach.  Eagraím imeachtaí de chuid OOL agus oibrím ar chumarsáid laistigh den oifig chun déanamh cinnte de go bhfuil ár eolas inrochtana.

Roimh bheith ag obair leis an OOL ba preasoifigeach do Fhine Gael i dTeach Laighean mé, agus roimhe sin ba Ceannaire de AA Roadwatch mé, an príómhsholathraí tráchta agus taistil in Éirinn.  Tá Máistreacht i nGnóthaí Poiblí agus Cumarsáid Pholaitiúil ó DIT agam agus BA i Staidéar ar na Meáin agus an Ghearmáinis agam ó NUI, Maigh Nuad, (Ollscoil Má Nuad anois).  Nuair nach mbím ag obair, feicfidh sibh mé ag rith na bóithre, ag buaileadh le cairde, ag léamh leabhair, no ag plé cúrsaí polaitíochta agus cúlchaint ceiliúráin le duine ar bith a d’éistfí liom.

Nuala Ward, Stiúrthóir Fiosrúcháin

Is mise Nuala Ward agus is Stiúrthóir Fiosrúcháin mé d’Oifig um Ombudsman na Leanaí in Éirinn.  Déanaim maoirseacht ar fhoireann daoine a fhiosraíonn gearáin déanta le, nó ar son leanaí, in aghaidh comhlacht poiblí.

Tá breis is fiche bliain taithí agam ag obair le leanaí anseo in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.  D’fhreastail mé ar an ollscoil agus ta cáilíochtaí bainte amach agam in obair shóisialta sa síceolaíocht agus i gcearta daonna.

Nuair nach mbím ag obair teastaíonn uaim dul ar siúlóidí, buaileadh le cairde, agus dul ar ais go dtí mo chontae dúchais, Tír Chonaill, nuair is féidir liom.

Karen McAuley, Head of Policy

My name is Karen McAuley and I am the Head of Policy with the Ombudsman for Children’s Office (OCO). This means that I lead the OCO’s work to prepare advice on laws and public policies that affect children’s rights and welfare. I am also responsible for the OCO’s research work and different projects the OCO does to encourage public services to work in a child-centred way.

I have over 15 years’ experience working in the field of children’s rights in Ireland. Before I had this job, I was the OCO’s Head of Participation and Education and before I joined the OCO in 2007, I worked independently (2005-2007) and with Amnesty International (2003-2004) and the Children’s Rights Alliance (1999-2002). I have a BA in English and German from Trinity College Dublin and an MPhil and PhD from Cambridge University. When I’m not working, I enjoy spending time with family and friends and I like being outside as much as possible, whether that’s walking a beach, hiking in the hills, swimming in the sea or pottering in the garden.