Skip to main content

Tá tú anseo:  

Príobháideacht agus Fianáin

The Ombudsman for Children’s Office fully respects your right to privacy, and will not collect any personal information about you on this website without your clear permission.

Ár Ról

Comhlacht neamhspleách reachtúil is é Oifig an Ombudsman do Leanaí (OOL), a bunaíodh in 2004 faoin Acht um Ombudsman do Leanaí 2002. Faoi Acht 2002 (arna leasú), tá dhá phríomhfheidhm reachtúla ag an Ombudsman do Leanaí:

 • scrúdú agus fiosrúchán a dhéanamh ar ghearáin a dhéanann leanaí iad féin nó a dhéantar iad thar ceann leanaí maidir leis na gníomhartha riaracháin, nó neamhghníomhartha riaracháin, a dhéanann comhlachtaí poiblí
 • cearta agus leas leanaí suas le 18 mbliana d'aois a chur chun cinn.

Cuspóir Ráiteas Príobháideachais an OOL

Bíonn sonraí pearsanta ag teastáil ón OOL chun na róil agus na hoibleagáidí dlíthiúla atá aige a chomhlíonadh. Próiseálann an OOL sonraí pearsanta (lena n-áirítear bailiú, stóráil agus comhroinnt) maidir leis an fhoireann agus daoine a dhéanann teagmháil linn, a ghlacann páirt in obair an OOL chun cearta agus leas leanaí a chur chun cinn nó atá páirteach i scrúdú nó imscrúdú gearán OOL.

Tá leagtha amach sa ráiteas príobháideachais seo an tslí a n-úsáideann agus a gcosnaíonn an OOL do chuid sonraí pearsanta, lena n-áirítear sonraí a dhéanaimid a bhailiú le linn duit a bheith ag baint úsáid as ár láithreán gréasáin.

Eolas faoin OOL mar Rialaitheoir Sonraí

Is é an OOL an Rialaitheoir Sonraí le haghaidh sonraí pearsanta. Tá an OOL tar éis an phróiseáil sonraí a dhéanaimid a roinnt ina catagóirí ionas gur féidir linn níos mó eolais a chur ar fáil duit faoin bpróiseáil a dhéanaimid. Is iad na catagóirí ná:

 • leanaí
 • daoine aonair a bhfuil baint acu le scrúdú nó imscrúdú gearán
 • cearta agus leas leanaí a chur chun cinn
 • obair an OOL a chur chun cinn
  • cuairteoirí ar an láithreán gréasáin
  • na meáin shóisialta
  • liosta teagmhálacha lucht an phreasa/na meán agus OOL
  • imeachtaí agus ceardlanna
  • grianghraif agus taifeadtaí físe agus fuaime
 • TCI
 • iarratasóirí ar phost agus na baill foirne

Tá tuilleadh eolais faoin tslí a ndéanaimid sonraí a phróiseáil de réir na catagóirí uile ar fáil thíos.

Ní dhéanaimid do chuid sonraí pearsanta a mhalartú chun críocha tráchtála agus ní nochtfaimid sonraí pearsanta ach amháin i gcásanna a bhfuil gá leis sa dlí, nó go bhfuil sé riachtanach é a dhéanamh chun socruithe a dhéanamh duit freastal ar ócáid OOL, nó go dtoilleann tú leis. Úsáideann OOL soláthraithe atá bunaithe sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach chun na sonraí a phróiseáil.

Sa ráiteas príobháideachais seo, tá aird tugtha don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a tháinig i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018.

Má tá aon cheist agat faoi conas a dhéanaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáladh, is féidir dul i dteagmháil linn:

 • leis an fhoirm um Fhiosruithe Ginearálta atá le fáil ag bun ár leathanaigh ghréasáin
 • ach ríomhphost a chur chugainn ag dataprotection@oco.ie
 • ach glao a chur orainn ar (01) 8656800
 • ach teachtaireacht a chur chugainn sa phost, chuig Oifig an Ombudsman do Leanaí, Teach na Mílaoise, 52-56 Sráid Mhór na Trá, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P8

Leanaí

Tá dhá fheidhm ag an OOL de réir dlí ar a dtugtar Acht an Ombudsman do Leanaí 2002:

 • fiosrúchán a dhéanamh ar ghearáin a dhéanann leanaí iad féin nna heagraíochtaíd thar ceann leanaí maidir leis na eagraíochtaí poiblí, scoileanna agus ospidéil
 • cearta agus leas leanaí suas le 18 mbliana d'aois a chur chun cinn.

Féadfar go mbeidh orainn eolas pearsanta a fháil fút chun na dualgais sin a chomhlíonadh. Seo a leanas samplaí den fhaisnéis phearsanta a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil uainn, d’ainm, do dháta breithe, agus do sheoladh, chomh maith le cé hiad do thuismitheoirí nó do do chaomhnóirí. Má theastaíonn uainn grianghraif a ghlacadh duit (grianghraif chun cur leis an fheasacht atá ann ar chearta leanaí nó ar ár gcuid oibre, mar shampla), lorgóimid cead a fháil uaitse féin agus ó do thuismitheoirí chomh maith. Tá tuilleadh eolais faoi seo le fáil sa chuid ‘Grianghraif agus an Taifeadadh Físeáin agus Fuaime’ thíos.

Bainimid úsáid as faisnéis phearsanta fút chun cabhrú linn teacht ar thuiscint ar an dóigh gur féidir linn a bheith de chabhrú duit, agus chun ár gcuid dualgas a chomhlíonadh. Coinnímid an t-eolas seo slán sábháilte inár n-oifig agus ní dhéanaimid é a roinnt ach amháin leis na daoine siúd a bhfuil cúis ann é a bheith acu. D’fhéadfaí nach mbeimis in ann ár gcuid dualgas a chomhlíonadh gan an t-eolas go léir atá uainn a bheith againn.

Coinnímid do chuid faisnéise pearsanta ar feadh tréimhse trí bliana, ar a mhéad, tar éis an obair lena raibh sé ag teastáil uaidh a bheith críochnaithe. Sa chás go bhfuil tú páirteach i ngearán a bhfuilimid ag déileáil leis, coinnímid taifead gearr ar an méid a tharla go bhfuil tú 23 bliana d'aois. Déantar amhlaidh ionas gur féidir leat teacht ar thuiscint ar an eachtra a tharla toisc go bhfuil gach seans ann nach mbeadh cuimhne mhaith agat air le himeacht na mblianta. Má tá baint ag do dheartháir, do dheirfiúr nó aon leanbh eile, san eachtra sin, coinneoimid an taifead is giorra suas go dtí go bhfuil an leanbh is óige 23 bliain d'aois.

Tá cearta agat ar maidir le do chuid faisnéise pearsanta. Tá sé de cheart agat:

 • a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis phearsanta atá againn fút ceart
 • iarraidh orainn do chuid faisnéise pearsanta atá á coimeád againn a scriosadh
 • a chur in aghaidh an bealach a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta
 • cóip de do chuid faisnéise pearsanta a fháil uainn
 • gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí má cheapann tú nár choinnigh do chuid faisnéise pearsanta i gceart, nó nár úsáideamar i gceart iad.

Daoine aonair a bhfuil baint acu leis na scrúduithe agus imscrúduithe ar ghearáin a dhéanann an OOL

Tá dualgas reachtúil ar an OOL scrúdú agus imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a dhéanann leanaí iad nó a dhéantar thar ceann leanaí iad a bhaineann le bearta riaracháin a dhéanann gníomh i ndáil le gníomhaireachtaí in-athbhreithnithe. Comhlachtaí poiblí den chuid is mó is iad na gníomhaireachtaí seo, dála ranna Rialtais, gníomhaireachtaí stáit, scoileanna agus ospidéil dheonacha. Is féidir linn iniúchadh a dhéanamh ar chomhlachtaí eile chomh maith, leithéidí eagraíochtaí deonacha agus eagraíochtaí carthanachta, ag brath ar an gcineál maoiniúcháin a bhfaigheann siad ón Rialtas.

Bailíonn an OOL sonraí pearsanta faoin ngearánaí (an té a dhéanann an gearán), faoi na leanaí atá bainteach leis an ngearán, faoi theaghlach agus faoi chaomhnóirí na bpáistí atá bainteach agus faoi na daoine a oibríonn sna gníomhaireachtaí a bhaineann leis an gcás ar leith.

Tá cumhachtaí reachtúla ag an OOL faisnéis ábhartha a iarraidh ó ghníomhaireachtaí ábhartha agus d'fhéadfadh sonraí pearsanta a bheith áirithe mar chuid den fhaisnéis sin.

Féadfaidh an OOL faisnéis a iarraidh ó thuismitheoirí, caomhnóirí agus leanaí, faisnéis phearsanta san áireamh. Má theipeann ort an t-eolas nó na sonraí pearsanta a chur ar fáil, d'fhéadfadh sé tarlú nach mbeimid in ann an gearán a scrúdú nó a imscrúdú.

I measc na gcineálacha sonraí pearsanta a bhailítear féadfar na nithe seo a leanas a bheith san áireamh: ainmneacha, seoltaí, sonraí teagmhála, dátaí breithe, inscne an duine, faisnéis leighis agus catagóirí speisialta eile de shonraí pearsanta chomh maith. Féadfar dúinn taifid phearsanta atá á gcoinneáil ag comhlachtaí poiblí éagsúla a iarraidh uathu freisin, más rud é go bhfuil siad ag teastáil uainn chun críche gearán a scrúdú nó a imscrúdú. I measc samplaí de na taifid seo áirítear taifid scoile, taifid tithíochta, taifid choinneála, faisnéis leighis, pleananna cúraim reachtúla agus taifid um an gcosaint leanaí.

Déanann an OOL iarracht i gcónaí an méid faisnéise a lorgaímid ó dhaoine den phobal agus ó chomhlachtaí poiblí a laghdú a oiread is gur féidir. Ní iarraimid ach amháin na sonraí pearsanta sin a theastaíonn uainn chun gearán a scrúdú nó a imscrúdú. Uaireanta cuirtear sonraí pearsanta chuig an OOL nach raibh ar iarraidh againn. Nuair a thugaimid faoi deara go bhfuil sé sin tar éis tarlú, cuirtear na sonraí pearsanta i gceist ar ais chuig an té a chuir isteach iad.

Coinnímid na sonraí pearsanta go léir a fhaightear chun gearán a scrúdú nó a imscrúdú i gcomhad ar feadh tréimhse trí bliana tar éis dúinn ár gcuid oibre ar an ngearán a thabhairt chun críche. Sa chás nach bhfuil aon nod ann go gcaithfimid na bunchóipeanna de na sonraí pearsanta a choinneáil, déanfaimid taifead níos giorra ar an méid a tharla leis an fhianaise ábhartha gan ainm a bheith curtha leis. Coinnímid taifead níos giorra faoin eachtra go dtí go bhfuil an leanbh i gceist 23 bliain d'aois. Déantar amhlaidh ionas gur féidir an leanbh teacht ar thuiscint ar an eachtra a tharla toisc go bhfuil gach seans ann nach mbeadh cuimhne mhaith aige air le himeacht na mblianta. Má tá baint ag níos mó ná aon pháiste amháin san eachtra, coinneoimid an taifead is giorra suas go dtí go bhfuil an leanbh is óige 23 bliain d'aois.

Tá srianta dleathacha ar an gceart rochtain a fháil ar fhaisnéis nuair a bhaineann an fhaisnéis seo le scrúdú ar ghearán nó le himscrúdú ar ghearán. Féadfar go bhfuil ceart agat rochtain a fháil ar do chuid sonraí pearsanta ón gcomhlacht poiblí a chuir na sonraí pearsanta i gceist ar fáil dúinn.

Cearta agus leas leanaí a chur chun cinn

Tá oibleagáid reachtúil ar an OOL cearta agus leas leanaí suas go 18 mbliana d'aois a chur chun cinn. Ar na dualgais atá ag an OOL cearta agus leas leanaí a chur chun cinn, áirítear:

 • a fháil amach cad iad na cúrsaí atá tábhachtach do leanaí agus daoine óga agus a dtuairimí a chur in iúl don Rialtas agus do dhaoine eile a dhéanann cinntí a théann i bhfeidhm ar leanaí agus ar dhaoine óga
 • tacú le daoine, lena n-áirítear leanaí agus daoine óga, chun fáil amach faoi chearta leanaí agus faoi conas is féidir cearta leanaí a urramú, a chosaint agus a chomhlíonadh
 • comhairle a thabhairt d'Airí Rialtais agus do dhaoine eile ar dhlíthe agus ar bheartais phoiblí a bhaineann le cearta agus leas leanaí
 • eagraíochtaí poiblí a spreagadh chun bealaí a dhéanamh amach chun cearta agus leas leanaí a chur chun cinn
 • taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le cearta agus leas leanaí.

Téann an OOL i dteagmháil le leanaí, le daoine óga, le gairmithe agus leis an bpobal i gcoitinne chun na dualgais seo a chur i bhfeidhm. Is de réir mar is gá agus is cuí a dhéanaimid sonraí pearsanta a bhailiú faoi dhaoine. Féadfar na nithe seo a bheith áirithe mar shonraí pearsanta,: ainm, seoladh, aois, agus cúinsí pearsanta, lena n-áirítear catagóirí speisialta sonraí pearsanta amhail sláinte, claonadh gnéasach, reiligiún agus faisnéis ábhartha leighis (mar shampla, faisnéis faoi riachtanais chothaithe sa chás go gcuirimid bia ar fáil ag imeachtaí de chuid an OOL). Tá sé mar aidhm againn líon na sonraí pearsanta a bhailímid a íoslaghdú agus é a dhéanamh gan ainm tamall beag tar éis dó a bheith bailithe nuair is gá agus nuair is féidir. I gcásanna nach gan ainm a bhailítear na sonraí pearsanta, coinneoimid iad ar feadh thréimhse 3 bliana ar a mhéid sula ndéantar é a scriosadh.

Féadfaimid conradh a dhéanamh le comhlacht taighde chun taighde a dhéanamh dúinn faoi shaincheisteanna a bhaineann le saol leanaí agus cearta leanaí sa chás go dteastaíonn uainn níos mó a fhoghlaim fúthu. Is é an comhlacht taighde an rialaitheoir sonraí, go hiondúil, agus tá siadsan freagrach as an tslí a ndéanann siad aon sonraí pearsanta atá bainteach a phróiseáil. Faigheann an OOL tuairisc gan ainm ag deireadh an taighde.

Obair an OOL a chur chun cinn

Cuirimid an fheasacht atá ar ár gcuid oibre chun cinn ar roinnt bealaí éagsúla. I measc na mbealaí éagsúla siúd, áirítear an láithreán gréasáin atá againn, na cainéil mheán shóisialta atá againn, ár bhfoilseacháin (lena n-áirítear ár dTuarascáil Bhliantúil), an liosta teagmhálacha lucht an phreasa/na meán agus OOL, cainteanna poiblí, imeachtaí agus ceardlanna inár n-oifigí agus in áiteanna eile.

Cuairteoirí ar an láithreán gréasáin

Bainimid úsáid as Google Analytics (GA) chun na leathanaigh a théann na húsáideoirí suímh chucu a rianú ar ár láithreán gréasáin. Tá cód GA socraithe ar ár láithreán gréasáin a chruthaíonn comhad téacs amháin nó níos mó ar do ríomhaire (“fianán” a thugtar ar an gcomhad sin). Tá uimhir aitheantais sna fianáin a úsáidtear chun do bhrabhsálaí a shainaithint ar bhealach uathúil agus rianú a dhéanamh ar gach suíomh a dtugann tú cuairt air a bhfuil GA cumasaithe aige.

Bainimid úsáid as na sonraí seo chun líon na ndaoine a úsáideann ár láithreán a fháil amach agus chun teacht ar thuiscint níos fearr ar an dóigh a dtagann siad ar ár láithreán chomh maith leis an tslí a n-úsáideann siad é. Leis an bhfaisnéis seo, is féidir linn feabhas a chur ar an bhfaisnéis a chuirimid ar fáil ar ár láithreán gréasáin agus ar na próisis le haghaidh bearta áirithe, dul i dteagmháil leat, mar shampla. Is féidir linn é a úsáid chomh maith chun méadú a chur leis an líon daoine nua a thugann cuairt ar ár suíomh a mhéadú.

Ag seo a leanas, na sonraí a choimeádann Google Analytics:

 • An t-am a dtugtar cuairt ar an láithreán, na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu, agus an t-am ar caitheadh ar leathanaigh ar leith de chuid an láithreáin ghréasáin
 • An méid a úsáidtear giuirléidí atá sainiúil don láithreán gréasáin againne
 • Sonraí láithreáin tagartha (mar shampla an URL ónar tháinig an t-úsáideoir ar ár láithreán)
 • An cineál brabhsálaí gréasáin atá á úsáid
 • An cineál córais oibriúcháin (OS) atá á úsáid
 • An leagan Flash, an cineál tacaíochta JavaScript, an taifeach scáileán, agus an cumas próiseála datha scáileáin atá i bhfeidhm
 • Suíomh an líonra agus an seoladh IP
 • Na cáipéisí ar íoslódáladh
 • Na naisc a cliceáladh chun leanúint ar aghaidh go dtí láithreáin ghréasáin eile
 • Earráidí a rinneadh nuair a bhí úsáideoirí ag líonadh isteach foirmeacha
 • Físeáin ar cliceáladh orthu
 • Doimhneacht an scrollaithe

Bailíonn Google eolas fút freisin ón tseirbhís rianaithe agus próifílithe dá chuid, Doubleclick, ó aipeanna arna thacú le fógraíocht ar do ghléas Android nó iOS, ón úsáid a bhaineann tú as YouTube agus Gmail agus ó do chuntas Google chomh maith. Cuirtear na sonraí sin go léir le chéile agus úsáidtear iad chun meastachán a dhéanamh faoi d’aois, d'inscne, do leasanna, do chaitheamh aimsire agus na nósanna siopadóireachta atá agat, chomh maith le do chúinsí maireachtála.

Do Chearta
Má tá fianáin GA agat cheana féin, déanfar iad a nuashonrú leis agus cuirfear an t-eolas is déanaí faoin gcuairt a thugann tú ar ár láithreán leo.

Ós rud é nach féidir linn rochtain a fháil ar aon sonraí pearsanta fút féin, ní sinne an Rialaitheoir Sonraí i dtaca leis na sonraí próifíle a bhaineann leat le Google Analytics ná le Doubleclick. Bheadh ort teagmháil dhíreach a dhéanamh le Google chun an fhaisnéis sin a fháil.

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne an rianaithe seo agus cosc a chur air. Féach an chéad chuid eile.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta a chuirimid i bhfeidhm, déan teagmháil linn ag oco@oco.ie.

Conas is féidir liom cosc a chur ar Google Analytics gan mé a rianú?
Más rud é nach bhfuil tú sásta faoin rianú seo, is féidir leat na bearta seo a leanas a dhéanamh:

Láithreán Gréasáin an OOL - Foirmeacha ar Líne

Tá trí fhoirm theagmhála éagsúla le fáil ar líne, ar ár suíomh gréasáin:

 1. An Fhoirm um Fhiosruithe Ginearálta

Más mian leat ár láithreán gréasáin a úsáid chun teagmháil a dhéanamh linn le ceist ghinearálta atá agat, bain úsáid as an bhfoirm um Fhiosruithe Ginearálta atá ar fáil ag bun an leathanaigh ar ár láithreán gréasáin. Má chuireann tús isteach ceist chugainn ar an mbealach seo, cuirfimid do cheist ar aghaidh chuig an bhfoireann chuí san oifig chun déileáil leis. Bainfimid úsáid as aon sonraí pearsanta a thugann tú dúinn leis chun teacht ar ais chugat maidir le do cheist. Is de réir ár dtreoirlínte coinneála sonraí a choinneoimid aon sonraí pearsanta a thugann tú ar fáil dúinn, ag féachaint don chineál ceiste a chuir tú isteach. Mar shampla, sa chás go n-úsáideann tú an fhoirm um fhiosruithe ginearálta ar ár suíomh gréasáin chun ceist a chur isteach faoi shaincheist a bhaineann le cearta leanaí agus gurb í an fhoireann Beartais an rannóg is fearr chun déileáil le d'fhiosrú, coinneofar an t-eolas a thugann tú dúinn ar feadh 3 bliana ar a mhéad.

 1. Foirm Áirithinte do Cheardlann Ar Líne

Más mian leat ár láithreán gréasáin a úsáid chun ceardlann a chur in áirithe ar chearta leanaí, bain úsáid as an bhfoirm áirithinte ceardlainne ar líne againne. Teastaíonn na sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil ar an bhfoirm seo chun teagmháil leanúnach a dhéanamh leat maidir le d'áirithint agus chun cuidiú linn socruithe ceardlainne a dhéanamh atá oiriúnach do na riachtanais atá agat agus do riachtanais na rannpháirtithe eile sna ceardlanna. Coinneoidh an OOL an fhaisnéis seo ar feadh tréimhse 3 bliana, ar a mhéad, tar éis na ceardlainne a bheith críochnaithe.

 1. Foirm Ghearáin Ar Líne

Más mian leat ár láithreán gréasáin a úsáid chun gearán a dhéanamh, bain úsáid as ár bhFoirm Ghearáin Ar Líne. Sábhálaimid na sonraí a roinneann tú linn ar ár mbunachar sonraí. Bainimid úsáid as na sonraí a thugann tú ar fáil dúinn chun fáil amach conas is féidir linn réiteach a chur le do ghearán. Chomh maith leis sin, bainimid úsáid as na sonraí chun dul i dteagmháil leat ina dhiaidh chun cinnte a dhéanamh de go bhfuil tú sásta.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi a n-úsáidimid sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil dúinn maidir le gearáin, féach an chuid thuas ar ‘Daoine aonair a bhfuil baint acu leis na scrúduithe agus imscrúduithe ar ghearáin a dhéanann an OOL.’

Tá tuilleadh eolais ar an ról atá againn chun gearáin a scrúdú agus a imscrúdú le fáil ar ár láithreán gréasáin. Má tá aon cheist agat faoi conas ghearán a dhéanamh, is féidir leat glao a chur orainn chomh maith ar Saorfón 1800 20 20 40 nó, de rogha air sin, is féidir ríomhphost a chur chugainn ag ococomplaint@oco.ie.

Na Meáin Shóisialta

D'fhéadfá teacht ar an OOL ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo agus AudioBoom ar do líonraí féin nó trí chliceáil ar nasc leo ar láithreán gréasáin an OOL. Bainimid úsáid as na hardáin seo chun daoine a chur ar an eolas faoi chearta leanaí agus faoin obair a dhéanaimid, agus chun oiliúint a chur orthu maidir leo chomh maith.

Ní phróiseálann an OOL aon sonraí pearsanta ó ardáin sna meáin sóisialta.

Bainimid úsáid as ardáin meán sóisialta mar gur uirlis luachmhar dúinn iad chun cur leis an fheasacht atá ann faoin obair a dhéanaimid le pobail éagsúla. Comhlachtaí tráchtála is iad na cuideachtaí ar leo na hardáin meán sóisialta seo. Is mian linn a chur i gcuimhne duit go bhféadfaidh na cuideachtaí seo faisnéis a dhéanann tú a roinnt ar na hardáin meáin sóisialta atá againn, bíodh sé sin ar amlínte, ar leathanaigh nó i dteachtaireachtaí príobháideacha ar na hardáin sin a úsáid nó a dhíol chun críocha tráchtála.

Liosta Teagmhálacha Lucht an Phreasa/na Meán agus OOL

Baineann an OOL úsáid as comhpháirtí sna meáin, MediaHQ, chun nuacht agus faisnéis a fhoilsiú faoin OOL. Cuireann an comhpháirtí sna meáin atá againn sonraí ó chlárúcháin a dhéantar ar an láithreán gréasáin atá acu leis an liosta teagmhála atá acu. Nílimid freagrach as na bearta a dhéanann siad agus ba cheart duit teagmháil a dhéanamh go díreach lenár gcomhpháirtí sna meáin chumarsáide chun tuilleadh faisnéise a fháil nó chun do chearta sonraí a fheidhmiú.

Coinníonn OOL liosta teagmhála de pháirtithe leasmhara a chuirimid nuacht faoin OOL chucu. Déantar é seo ar mhaithe leis na leasanna dlisteanacha atá againn maidir le cur chun cinn cearta agus leas leanaí. Más rud é go bhfuil tú ar ár liosta teagmhálacha, is féidir leat ‘díliostáil’ a chliceáil am ar bith.

Imeachtaí agus Ceardlanna an OOL

Nuair a fhreastalaíonn tú ar imeacht nó ar cheardlann de chuid an OOL, féadfar d’ainm agus do shonraí teagmhála a bheith ag teastáil uainn ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leat faoin imeacht nó faoin gceardlann. Bailímid faisnéis chothaithe freisin nuair atá bia curtha ar fáil againn. Déanaimid an fhaisnéis seo a phróiseáil ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha. Sa chás go bhfuil catagóirí speisialta sonraí á mbailiú againn, tá gá ann do thoiliú a fháil uait.

Nuair a chuireann tú ceardlann in áirithint ar an láithreán gréasáin, iarraimid ort eolas áirithe a sholáthar ionas gur féidir linn leanúint leat agus socruithe a dhéanamh lena bhfreastalaítear ar do chuid riachtanas agus riachtanais rannpháirtithe na gceardlann (féach 'Foirm Áirithinte do Cheardlanna Ar Líne' thuas le haghaidh tuilleadh eolais).

I gcás imeachtaí agus ceardlanna an OOL, lorgaímid toiliú chun grianghraif ghrúpa agus aonair a ghlacadh ionas gur féidir leis an OOL an fheasacht a ardú faoin obair a dhéanaimid - féach an chuid ‘Grianghraif agus Físeáin agus Taifeadtaí Fuaime’ thíos. Tá sé de cheart agat féin agus/nó ag baill de do ghrúpa gan toiliú le grianghraif, fístéipeanna nó taifeadtaí fuaime a bheith glactha ag imeacht nó ceardlann de chuid an OOL. Beidh fáilte romhat féin agus ag baill do ghrúpa teacht chun freastal ar an imeacht nó an cheardlann fós féin.

Coinneoidh an OOL an fhaisnéis seo ar feadh 3 bliana ar a mhéad tar éis imeachta nó na ceardlainne.

Más cainteoir thú ag imeacht OOL, cuirfimid do láithreacht ann chun cinn go poiblí ar ardáin meán sóisialta agus i gcumarsáid leis an bpreas / na meáin. Féadfar go leanfaidh na soláthraithe ardán sin ar aghaidh leo ag próiseáil na sonraí seo i ndiaidh an imeachta. Ní dhéanfaimid é seo ach amháin más rud é go bhfuil do thoiliú faighte againn leis an bpróiseáil seo. Más rud é go bhfuil tú faoi 18 mbliana d’aois, beidh gá ann toiliú a fháil ó do thuismitheoirí / chaomhnóirí chomh maith le do chead féin chun do shonraí pearsanta a úsáid chun an t-imeacht a chur chun cinn.

Más mian leat seomra a chur in áirithe inár n-oifigí le haghaidh imeachta phríobháidigh de chuid eagraíocht lena bhfuil tú ag obair, ní mór dúinn ach do shonraí teagmhála a fháil ionas gur féidir linn teagmháil leanúnach a dhéanamh leat maidir le d'iarratas.

Grianghraif agus Taifeadtaí Físe agus Fuaime

Nuair a fhreastalaíonn tú ar imeacht OOL, bí ar an eolas gur féidir linn íomhánna grúpa nó slua a úsáid ón ócáid inár dtuarascáil bhliantúil, i bhfoilseacháin eile de chuid an OOL, ar an láithreán gréasáin agus sna meáin shóisialta. Déantar é seo ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha chun obair an OOL a chur chun cinn.

Féadfaimid grianghraif, fístéipeanna nó taifeadtaí fuaime a ghlacadh ina bhfuiltear in ann daoine aonair a shainaithint. Ní dhéanaimid grianghraif, fístéipeanna agus taifeadtaí fuaime ina bhfuiltear in ann tú a aithint a phróiseáil ach amháin nuair a bhfuil do thoiliú glactha le grianghraif, fístéipeanna agus taifeadtaí fuaime dá leithéid sin a úsáid. Más rud é go bhfuil tú faoi 18 mbliana d’aois, ní dhéanaimid grianghraif, fístéipeanna agus taifeadtaí fuaime ina bhfuiltear in ann tú a aithint a phróiseáil ach amháin nuair a bhfuil do thoiliú féin, anuas ar thoiliú do thuismitheoirí, tugtha chuige sin.

Sa chás go bhfuil toiliú faighte againn, is féidir ainmneacha, grianghraif / íomhánna, físeáin agus taifid fuaime a chur ar fáil do chlódóirí, do chomhpháirtithe deartha/bainistíochta an láithreáin ghréasáin, agus d'ardáin sna meáin shóisialta, i bhfhoilseacháin, ar láithreáin ghréasáin agus cuntais meán sóisialta an OOL.

Coinneoidh an OOL na grianghraif/íomhánna, fístéipeanna agus taifeadtaí fuaime seo ar feadh tréimhse 3 bliana.

TCI

Tá córas TCI curtha i bhfeidhm ag an OOL inár n-oifigí. Déantar na sonraí pearsanta seo a phróiseáil ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha an choireacht a chosc, agus chun cosc a chur ar an iompraíocht frithshóisialta, ar mhaithe le shábháilteacht ár bhfoirne agus chun maoin an OOL a chosaint. Coinnímid na híomhánna ar feadh tréimhse 30 lá.

Tá córas TCI á fheidhmiú ag an tiarna talún ar leis ár bhfoirgneamh. Níl an OOL freagrach ar bith as córas TCI an tiarna talún.

Iarratasóirí ar Phost agus na Baill Foirne

Úsáideann an OOL Sigmar Recruitment chun daoine a earcú agus folúntais san OOL a líonadh. Tá faisnéis ar fáil faoi conas a dhéanann Sigmar Recruitment sonraí pearsanta a úsáid agus a choimeád sa ráiteas príobháideachais dá gcuid. Más rud é go bhfuil tú ag cur isteach ar phost leis an OOL trí Sigmar Recruitment agus má tá aon cheist agat faoi conas a dhéanann Sigmar Recruitment do shonraí pearsanta a phróiseáil, ba chóir duit dul i dteagmháil go díreach le Sigmar Recruitment.

Sa chás go gcuireann an OOL painéal i mbun le haghaidh post buan san OOL, coinneoidh Sigmar Recruitment sonraí pearsanta na n-iarrthóirí arna gcur ar an bpainéal ar feadh fad ré an phainéil (2 bhliain sa mhéad). Nuair a théann painéal áirithe in éag, scriosfar sonraí pearsanta na n-iarrthóirí ar an bpainéal.

Má fhaigheann tú post san OOL, agus tosaíonn tú ag obair linn, cuirfimid comhad le chéile le haghaidh faisnéis faoi do chuid sonraí pearsanra. Coinnímid an t-eolas sa chomhad seo slán daingean, agus ní úsáidfimid é ach amháin i gcás cúrsaí a bhaineann go díreach le d'fhostaíocht. Féadfar na nithe seo a leanas a bheith áirithe leis sin: ainm, sonraí teagmhála, dáta breithe, ainm agus sonraí teagmhála neasghaolta, taifid tinrimh, taifid saoire, taifid tuarastail, chomh maith le faisnéis faoi chuntais bhainc agus sonraí cánachais.

Féadfar taifid phearsanra roghnaithe de chuid bhall foirne a nochtadh do Ranna Rialtais eile chun críocha soghluaisteachta/cur chun cinn/staitistiúla. Cuirtear sonraí pearsanta na foirne ar fáil do chuntasóirí an OOL chun críocha párolla agus iniúchóireachta agus tá siad á gcoimeád acu agus sa bhanc agus sna Coimisinéirí Ioncaim chomh maith.

Nuair a thagann deireadh le d’fhostaíocht agus éiríonn tú as a bheith ag obair dúinn, coinneoimid do chomhad pearsanra de réir ár dtreoirlínte coinneála taifead. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn chun tuilleadh eolais a fháil faoi seo.

Do Chearta Sonraí

Tá na cearta seo a leanas agat, mar dhuine aonair:

 • an ceart chun a bheith ar an eolas (sin atá i gceist leis an ráiteas príobháideachais seo)
 • an ceart rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta a choinnítear fút, faoi réir srianta dleathacha
 • an ceart dul in aghaidh na margaíochta dírí
 • an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála a dhéantar ar bhonn leasanna dlisteanacha
 • an ceart atá agat go ndéanfaí léirscriosadh (i gcásanna áirithe)
 • an ceart chun iniomparthachta sonraí
 • an ceart go gceartófaí do shonraí pearsanta más rud é go bhfuil siad míchruinn
 • an ceart go gcuirfear srian nó bac ar do shonraí pearsanta a bheith próiseáilte

Má dhéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil mar gheall ar do thoiliú a bheith tugtha leis, tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith.

Chun aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn le do thoil trí úsáid a bhaint as aon cheann de na roghanna sa chuid thíos ‘Conas dul i dteagmháil leis an OOL’.

Más rud é go bhfuil tú sásta leis an mbealach ar dhéileáil an OOL le do shonraí pearsanta, agus nach bhfuil ar do chumas an cheist a réiteach linn go pearsanta, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

Conas dul i dteagmháil leis an OOL

Má tá aon cheist agat maidir leis an tslí a ndéanann an OOL do shonraí pearsanta a phróiseáil nó más mian leat aon cheann de na cearta atá agat mar ábhar sonraí a fheidhmiú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí (Karen McAuley) ach:

 • an fhoirm um Fhiosruithe Ginearálta a úsáid, atá le fáil ag bun ár leathanaigh ghréasáin
 • ríomhphost chuig dataprotection@oco.ie
 • glao a chur ar (01) 8656800
 • teachtaireacht i scríbhinn a chur sa phost chuig Oifig an Ombudsman do Leanaí, Teach na Mílaoise, 52-56 Sráid Mhór na Trá, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P8.