Skip to main content

Tá tú anseo:

Plean Straitéiseach 2016-2018 an OOL

Tugtar cuntas sa Phlean Straitéiseach fís agus luachanna an OOL, anuas ar thrí chuspóir shonracha a chuirfidh faisnéis ar fáil d’obair na hoifige i gcaitheamh na chéad trí bliana eile amach romhainn. San áireamh sna cuspóirí seo tá an dúshlán a bhaineann le cearta agus leas leanaí a bhfuil saincheisteanna meabhairshláinte acu, leanaí faoi mhíchumas agus leanaí gan dídean, nó atá i mbaol bheith gan dídean a thabhairt chun solais.