Skip to main content

Tá tú anseo:

Bacainní roimh Fhíorú Cearta Leanaí in Éirinn

Choimisiúnaigh an tOmbudsman do Leanaí an taighde seo in 2006 mar staidéar taighde bonnlíne a bhain le cearta leanaí in Éirinn. Is é an cuspóir atá aige na príomhbhacainní a shainaithint a bhíonn roimh leanaí agus daoine óga maidir lena gcearta a fhíorú faoin gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh.

Thug an Dr Ursula Kilkelly, Léachtóir Sinsearach, Dámh an Dlí, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh faoin taighde seo.