Skip to main content

Tá tú anseo:

Imscrúdú déanta ag an Ombudsman do Leanaí ar mhaoirseacht leasa agus cosanta leanaí in ionaid Soláthair Dhírigh

) tá a imscrúdú dar teideal Sábháilteacht agus Leas Leanaí in Ionaid Soláthair Dhírigh á fhoilsiú ag Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO).

Imscrúdú dá thoil féin a bhí anseo rud a chiallaíonn nach bhfuil gá le gearán chun tús a chur le saincheist a scrúdú. Is eol dúinn gur pointe suntasach é seo, mar ó thosaíomar ag glacadh le gearáin thar ceann leanaí i Soláthar Díreach in 2017, is léir go bhfuil drogall ar dhaoine gearán a dhéanamh nó aird a tharraingt orthu féin.

Trí na cuairteanna atá tugtha againn ar na hionaid seo is léir dúinn go bhfuil difríochtaí suntasacha le tabhairt faoi deara i gcaighdeán na cóiríochta. I rith cuairte ar ionad amháin tharraing tuismitheoir aird ar dheacrachtaí róphlódaithe, luach cothaitheach an bhia, ganntanas spásanna súgartha sábháilte do leanaí, agus nósanna cumarsáide laga i measc fhoireann bainistíochta an ionaid maidir le háiseanna agus conas gearán a dhéanamh. Bhí drogall orthu gearán a dhéanamh ar eagla go ndéanfaí iarracht díoltas a bhaint amach. Dá réir sin, chinn an tOmbudsman do Leanaí a chumhachtaí a úsáid chun imscrúdú dá thoil féin a thionscnamh maidir leis na hábhair imní.

Nuair a chuireamar tús leis an scrúdú tháinig sé chun solais go raibh ábhair eile a bhain le cosaint agus leas leanaí le tabhairt faoi deara san ionad Soláthair Dhírigh i gceist, ní raibh grinnfhiosrú déanta ar na baill foirne a bhí ag obair san ionad i ndáil le bheith ag obair le leanaí, agus ní raibh siad oilte i gcosaint leanaí ach oiread ainneoin dearbhú a bheith tugtha go raibh. Ba léir go raibh teip ann ábhar imní dáiríre faoi chosaint leanaí a thuairisciú agus gur insíodh do thuismitheoirí, go hearráideach, go mb’fhéidir go mbainfí a leanaí as seirbhísí cosanta leanaí agus leasa mura raibh maoirseacht cheart á déanamh orthu san ionad. Ní raibh aon seirbhísí ateangaireachta ar fáil san ionad rud a chiallaigh nach raibh deis cainte ag tuismitheoirí a bhí ag iarraidh gearán a dhéanamh thar ceann a leanaí. Bhí imní orainn go mb’fhéidir go raibh cultúr imní laistigh den ionad agus nach raibh sé seo tugtha faoi deara ag IPAS, a bhronn conradh ar na seirbhísí seo agus a bhí i mbun maoirseachta ar na seirbhísí.

Bhí an-imní orainn nach raibh sásraí maoirseachta sách láidir bunaithe ag IPAS lena chinntiú go raibh dearbhú ann maidir le caighdeán na seirbhísí a bhí á soláthar do leanaí agus chinneamar an t-imscrúdú a leathnú chun gach ionad cóiríochta a chur san áireamh ina raibh dídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn ina gcónaí de bhrí nach rabhamar cinnte gur bhain na hábhair imní a bhí tugtha faoi deara díreach le hionad amháin.

Ní raibh aitheantas á thabhairt ag Tusla do leochaileacht leanaí sa phróiseas cosanta idirnáisiúnta agus ní raibh coigeartuithe á ndéanamh chun cabhrú leo barr a gcumais a bhaint amach.

D’iarramar ar IPAS deireadh a chur láithreach le húsáid a bhaint as óstáin tráchtála éigeandála agus sásra dearbhaithe cáilíochta le hacmhainní cuí a sholáthar chun monatóireacht a dhéanamh ar ghearáin, cosaint leanaí agus ceisteanna leasa agus aon teagmhais eile ionas go bhféadfaí dearbhú a sholáthar maidir le caighdeán na seirbhísí atá á sholáthar do theaghlaigh i ngach ionad.

Tá sé riachtanach oiliúint shuntasach i ndáil le híogaireacht chultúrtha, mar aon le hoiliúint bunaithe ar inscne, comhionannas, cearta an duine agus leanaí a chur ar fáil do bhaill foirne atá ag obair in ionaid Soláthair Dhírigh.

D’iarramar ar Tusla aitheantas a thabhairt do leochaileacht leanaí laistigh den phróiseas cosanta idirnáisiúnta agus straitéis idirchultúrtha a fhorbairt.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ombudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon: “Is imscrúdú dá thoil féin é an t-imscrúdú atá á fhoilsiú againn inniu, pointe suntasach de bhrí nach nós linn úsáid a bhaint go rialta as ár gcumhacht féin chun imscrúdú a dhéanamh gan gearán a bheith déanta. Tarraingíonn sé seo aird ar staid chasta agus leochaileach leanaí agus teaghlach atá in ionaid Soláthair Dhírigh.”

“Tuigim go bhfuil ár n-imscrúdú, Sábháilteacht agus Leas Leanaí in Ionad Soláthair Dhírigh, á fhoilsiú againn i gcomhthéacs an Pháipéir Bháin maidir le Deireadh a Chur le Soláthar Díreach. Cé gur céim dhearfach é foilsiú an Pháipéir Bháin i mí Feabhra, níor cheart go gcuirfeadh a leithéid cosc ar fheabhsuithe ar an gcóras Soláthair Dhírigh láithreach baill. Tá leanaí agus teaghlaigh fós ina gcónaí i gcóiríocht mhí-oiriúnach agus ní athróidh sé seo le haghaidh trí bliana, ar a laghad.”

“Fáiltím roimh fhreagairt IPAS agus Tusla dár moltaí. Táim ag súil le gníomh agus le dul chun cinn láithreach. Beidh nuashonrú 6 agus 12 mhí á lorg ón dá ghníomhaireacht againn.”

CRÍOCH

Tá Tuarascáil an imscrúdaithe ‘Sábháilteacht agus Leas Leanaí sa Soláthar Díreach: Imscrúdú arna déanamh ag Oifig an Ombudsman do Leanaí’ ar fáil ar www.oco.ie

Is é seo an ceann is déanaí de shraith foilseachán atá curtha amach ag an OCO ar an Soláthar Díreach. Leis an imscrúdú seo, ceanglaítear an Tuarascáil atá déanta againn ar an Soláthar Díreach leis an gceann atá déanta againn ar An Saol le linn an Fhrithghlasála, a foilsíodh anuraidh.