Skip to main content

Tá tú anseo:

An Dochtúir Niall Muldoon, an tOmbudsman do Leanaí

An Dochtúir Niall Muldoon, an tOmbudsman do Leanaí

“Ghoill sé go trom orm a chloisteáil inniu, ach níorbh iontas é, gurbh leanaí gan dídean iad breis is 800 de na leanaí ar cuireadh cór leighis orthu i 2018, ag Ionad Éigeandála Ospidéal Shráid Theampaill. Táimid i gceartlár géarchéime as cuimse, agus 3,811 leanaí gan dídean i Mí na Samhna 2018.”

“Le tamall anuas, táim ag tarraingt airde ar an imní atá orm agus ar an bhfearg atá ionam faoi líon na leanaí atá ina gcónaí i gcóiríocht dhídeanach, agus thug mé rabhadh go mbeidh mórthionchar fadtéarmach ar shláinte fhisiciúil agus ar mheabhairshláinte na leanaí sin, dá bharr.”

“Tá Oifig an Ombudsman do Leanaí i mbun chomhairliúcháin faoi láthair le leanaí agus le daoine óga a bhfuil cónaí orthu i moil teaghlaigh agus táthar á gceistiú faoina n-eispéiris. Foilseofar torthaí an chomhairliúcháin seo sna míonna amach romhainn ach tá sé soiléir go bhfuil drochthionchar an-diúltach ag easpa dídine agus ag cónaí i dtimpeallacht mhíshocair, ar a lán daoine óga. Tá tuairiscí faighte againn faoi chásanna ina bhfuil uathachas, moill forbartha, fadhbanna le ceangal mothúchánach, féindochar agus dochar de thimpiste.  Táimid ag caint go díreach le leanaí chomh h-óg le 5 bliana d’aois agus tá siad ábalta insint dúinn faoin dochar atá á dhéanamh orthu mar gheall ar bheith ina gcónaí lena dteaghlach ar fad, in aon seomra amháin.”

“Dúirt leanaí agus tuismitheoirí linn go bhfuil fadhb mhór le rialú infhabhtuithe i moil teaghlaigh agus go mbíonn víris ag dul thart an t-am ar fad. Bíonn tuismitheoirí nach bhfuil rochtain acu ar chuisneoir, ag crochadh antaibheathaigh amach ar na fuinneoga le hiad a choinneáil fuar agus éifeachtach dá gcuid leanaí. Sin na céimeanna éigeandála a gcaithfidh siad a ghlacadh.”

“De réir fhigiúirí an lae inniu, tháinig 85% de leanaí go dtí an t-ospidéal, le fadhbanna mar phianta boilg, ard teocht, infhabhtuithe brollaigh, asma, taomanna agus caitheamh aníos- tinnis inár chóir leanaí a chur abhaile chuig a leaba féin chun bisiú, seachas chuig seomra ina gcaithfidh siad leaba a roinnt le deartháir, le deirfiúr nó le tuismitheoir.”

“ Ba chóir go mbeadh fáil ag an 23% eile a bhfuil fadhbanna eile acu, leithéidí tráma nó féindochar, ar chúram iomlán a dtuismitheoirí nó a gcúramóirí , seachas cúram tuismitheoir faoi bhrú atá ag maireachtáil ó lá go lá ag iarraidh díon de shaghas éigin a choinneáil  os a cheann.”

“Ba mhaith liom Ospidéal Shráid Theampaill a mholadh as na sonraí seo a chur i dtoll a chéile agus as aird a tharraingt ar na hiarmhairtí díreacha atá ag titim amach do dhaoine óga agus do leanaí mar gheall ar bheith ina gcónaí i gcóiríocht dhídeanach. Ba mhaith liom ospidéil eile leanaí a spreagadh chun an rud céanna a dhéanamh ionas go mbeidh pictiúr iomlán againn”.

“Ba chóir tuilleadh a dhéanamh chun tacú le leanaí agus lena gcuid teaghlaigh atá ag fulaingt an eispéiris trámach seo. Ba chóir tithe a thógáil agus caithfidh caighdeán inghlactha a bheith ag baint le cóiríocht ina bhfuil leanaí ina gcónaí, ach ina theannta sin ní mór iarracht faoi leith agus acmhainní a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do na leanaí atá sáinnithe i gcúinsí mar sin, rud nach bhfuil aon smacht acu air. Tá imní orm go bhfeicfear toradh na géarchéime seo ar feadh na blianta fada amach romhainn”.