Skip to main content

Tá tú anseo:

Tacaíonn an tOmbudsman do Leanaí leis an éileamh go ndaingneoidh Éire an Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh na Náisiún Aontaithe

Inniu (Dé Luain), léirigh an tOmbudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon, gur thacaigh sé leis an moladh a rinne an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Katherine Zappone, gur cheart go leanfadh Éire ar aghaidh chun an Dara Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún um Chearta an Linbh na Náisiún Aontaithe (UNCRC) a shíniú, prótacal a bhaineann le díolachán leanaí, leis an striapachas leanaí agus leis an bpornagrafaíocht leanaí.

“Tacaímse le moladh an Aire Zappone chun an Dara Prótacal Roghnach a dhaingniú go huile is go hiomlán, prótacal lena mbreactar amach bearta chun cosaint a thabhairt do leanaí in aghaidh gáinneáil ar leanaí, pornagrafaíochta leanaí agus an striapachais leanaí.

“Rinne Éire an Prótacal tábhachtach seo a shíniú in 2000. Is cúis imní é nach bhfuil an Prótacal seo daingnithe go deo ag Éirinn, rud a bhfuil m’Oifigse féin, chomh maith le daoine eile atá ag obair ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta chun cearta leanaí a chur chun cinn agus chun leanaí a chosaint in aghaidh an fhoréigin, na mí-úsáide agus an dúshaothraithe, tar éis béim a chur faoi ar roinnt uaireanta.

“Ba cheart go mbeadh láninniúlacht ar Éirinn chun a cumas a léiriú chun cosaint a thabhairt do leanaí in aghaidh díolacháin, pornagrafaíochta agus striapachais, beagnach 20 bliain tar éis di an Prótacal Roghnach seo a shíniú.

“Is rud ríthábhachtach é go dtugtar cosaint do leanaí ón mí-úsáid agus tacaíocht do na leanaí sin atá ina n-íospartaigh den mhí-úsáid, lena n-áirítear an drochúsáid ghnéasach. Tar éis dom a bheith ag obair i gcomhar leis an Aire Zappone ar an tsamhail threorach ‘Aon Teach Amháin’, tá a fhios agam go bhfuil sí go huile ar an eolas faoin tábhacht atá ann tacaíocht a thabhairt do leanaí atá ina n-íospartaigh dhrochúsáide agus cúnamh a thabhairt dóibh chun an tráma a bhíonn orthu siúd a laghdú an oiread is gur féidir.

“Táim ag súil go mór go bhfeicfear dul chun cinn go luath in 2019 maidir le daingniú an Dara Prótacal Roghnach thar ceann na hÉireann agus molaim go mór leis an Rialtas tacaíocht a thabhairt don Aire agus dá saothar go huile is go hiomlán.

“Chomh maith leis sin, mholfainn don Rialtas leanúint ar aghaidh agus go ndaingneofar an Coinbhinsiún Eorpach chun Leanaí a Chosaint ón Dúshaothrú Gnéasach agus ón Drochúsáid Ghnéasach (“Coinbhinsiún Lanzarote”). Tá Éire ar cheann do na trí Bhallstát de chuid Chomhairle na hEorpa nach bhfuil Coinbhinsiún Lanzarote daingnithe acu, lena leagtar amach gur gá do stáit san Eoraip, agus lasmuigh di chomh maith, bearta a chur i gcrích chun coisc a chur ar an bhforéigean gnéasach do leanaí, chun cosaint a thabhairt do leanaí atá á mí-úsáid, agus chun déantóirí na coireanna siúd a hionchúiseamh. Céimeanna tábhachta gur féidir le hÉirinn déanamh le linn 2019 chun tiomantas a léiriú go ndeimhneofar go mbíonn leanaí slán agus cosaint acu is iad daingniú an Dhara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an UNCRC agus daingniú an Choinbhinsiúin Lanzarote.

CRÍOCH