Skip to main content

Tá tú anseo:

Tá an tOmbudsman do Leanaí dóchasach go rachaidh cigireachtaí speisialaithe cosanta leanaí i ngleic le saincheisteanna a luadh i ngearáin

Inniu (Dé Luain 21ú), chuir an tOmbudsman do Leanaí, An Dr Niall Muldoon, fáilte roimh fhreagairt an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, agus na Roinne féin ar ábhair imní a luaigh an Oifig seo maidir le cigireachtaí cosanta leanaí i scoileanna.

"Sa bhliain 2016, chuir Oifig an Ombudsman do Leanaí (OOL) tús le himscrúdú ar mhaoirseacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) ar chur i bhfeidhm na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna. Rinneadh an-chuid plé leis an gCigireacht Oideachais agus ROS, agus ina dhiaidh sin chuireamar deireadh leis an imscrúdú mar aithníodh an gá atá ann le haghaidh a thabhairt ar an gceist thromchúiseach sin agus na gealltanais láidre a rinneadh.

"Cuirim fáilte mhór roimh an deimhniú ón Aire McHugh go dtabharfar cigireachtaí speisialaithe cosanta leanaí isteach i scoileanna lenár leanaí a chosaint agus lena chinntiú go gcloífear le deachleachtas.

"Ó cuireadh an Oifig seo ar bun sa bhliain 2004, bhíomar páirteach i roinnt gearán inar luadh an caidreamh idir Tusla, ROS agus scoileanna aonair. Bhain roinnt de na gearáin sin le ról na ROS maidir le gearáin a ghlacadh agus na dúshláin atá ag scoileanna ó thaobh nósanna imeachta soiléire a bheith acu i dtaca le gearáin. Bhain cuid acu le cothromaíocht a aimsiú idir cearta na leanaí agus cearta fostaithe agus daoine eile, agus cuid eile acu le ról Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte/Tusla maidir le hábhair imní a bhaineann le cosaint leanaí agus leas leanaí i gcás mí-úsáide taobh amuigh den teaghlach.

"Le linn dúinn imscrúdú a dhéanamh ar na gearáin sin, thugamar faoi deara nach ndearna cigirí taifid a bhí ag scoileanna ar ábhair imní maidir le cosaint leanaí agus na bearta faoinar thug an scoil a scrúdú ná a dhearbhú. Bhí imní orainn chomh maith go raibh seans ann nár cuireadh Na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna (2011) i bhfeidhm ina n-iomlán i ngach scoil.

"Ní rabhamar sásta go raibh na modhanna cigireachta a bhí i bhfeidhm láidir go leor ná go raibh na meicníochtaí monatóireachta a bhí i bhfeidhm éifeachtach go leor. Ní raibh an ROS agus FSS/Tusla i dteagmháil lena chéile ar bhealach leordhóthanach nuair a tarraingíodh ábhair imní maidir le cosaint leanaí anuas.

"Le bliain anuas, d'oibríomar go dlúth leis an ROS agus tugadh isteach roinnt athruithe tábhachtacha chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna a tharraing OOL anuas. Déanann príomhoidí, boird bhainistíochta agus pátrúin tuairisciú agus maoirseacht fheabhsaithe anois ar chomhlíonadh scoileanna le nósanna imeachta um chosaint leanaí; tá caidreamh foirmiúil ag leibhéal náisiúnta idir ROS agus Tusla anois; cuireadh Grúpa Maoirseachta nua um Chosaint Leanaí ar bun; agus fógraíodh Samhail nua um Chosaint agus Cumhdach Leanaí inniu.

"Caitheann leanaí agus daoine óga an-chuid ama ar scoil. Tá sé riachtanach go mbraitheann siad go bhfuil siad slán agus sábháilte fad atá siad ar scoil, agus, má thugann an scoil aon saincheist cosanta leanaí ar bith faoi deara, go ndéanfar iad sin a tharraingt anuas agus go réiteofar iad go tapa agus go héifeachtach.

"Feidhmíonn Oifig an Ombudsman do Leanaí samhail réiteach tapa ina ndéanaimid iarracht dul i ngleic chomh tapa agus is féidir le saincheisteanna chun leas na leanaí. Ach uaireanta aimsímid saincheisteanna sistéamacha níos mó a bhfuil tionchar acu ar níos mó ná leanbh amháin. Sa chás sin, bhí tionchar ag an tsaincheist ar na mílte leanbh. Bíonn gá uaireanta le hidirbheartaíocht oscailte agus láidir le comhlachtaí an Rialtais, agus tá áthas orm a rá an uair seo go raibh toradh dearfach ar an idirbheartaíocht. Táim dóchasach go rachaidh na cigireachtaí nua speisialaithe i ngleic leis na saincheisteanna a tharraingíomar anuas."

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Comhlacht neamhspleách reachtúil is ea Oifig an Ombudsman do Leanaí ag a bhfuil sainchúram foriomlán chun cearta agus leas leanaí a chur chun cinn faoi aois 18 mbliana a chónaíonn in Éirinn.
  • I measc chroífheidhmeanna reachtúla an Ombudsman do Leanaí, tá imscrúdú neamhchlaonta agus neamhspleách a dhéanamh ar ghearáin a dhéanann leanaí, nó a dhéantar thar ceann leanaí, maidir le comhlachtaí poiblí, anuas ar eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann an Stáit.

Teagmháil:

Aoife Carragher
Bainisteoir Cumarsáide
Oifig an Ombudsman do Leanaí
01 865 6806