Skip to main content

Tá tú anseo:

Níl Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Tusla ag obair ar bhealach éifeachtach i gcomhar do 483 leanbh faoi mhíchumas i gcúram stáit

In 2018 d'fhoilsigh Oifig an Ombudsman do Leanaí an tuarascáil Cás Molly inar tugadh eolas faoi ghearán a rinneadh maidir le leanbh faoi mhíchumas a bhí i gcúram altrama. Bhí Siondróm Down agus uathachas trom ar Molly nuair a rugadh í. Thréigh a tuismitheoirí fola í nuair a rugadh í agus d’fhás sí aníos lena teaghlach altrama i ndiaidh gur cuireadh ansin í nuair a bhí sí ceithre mhí d'aois.

Rinne cúramóir altrama Molly gearán linn faoin leibhéal tacaíochtaí agus seirbhísí a bhí á soláthar ag Tusla agus FSS chun freastal ar riachtanais Molly. Fuaireamar amach gurbh fhadhb í a bhí roimh 471 leanbh eile i gcúram a raibh míchumas trom nó meánach orthu.

Dhá mhí dhéag ina dhiaidh sin táimid ag féachaint ar an gcás sin arís agus ag déanamh measúnú ar an dul chun cinn atá déanta ag FSS agus Tusla maidir leis na gealltanais a rinneadh mar fhreagairt ar thuarascáil na bliana seo caite.

Ag labhairt dó roimh fhoilsiú de Molly One Year On, dúirt an tOmbudsman do Leanaí an Dr Niall Muldoon:

"Nuair a d'fhoilsíomar Cás Molly i mí Eanáir 2018, fuaireamar amach go raibh easpa comhordaithe ann idir Tusla agus FSS agus dá bharr sin níorbníor leoreirbhísí agus tacaíochtaí a cuireadh ar fáil ag an dá eagraíocht. Níor fhéach ceachtar de na gníomhaireachtaí ar Molly mar leanbh faoi chúram agus leanbh faoi mhíchumas araon.

"Fuaireamar amach nach raibh córas maith go leor i bhfeidhm ag Tusla ná ag FSS lena chinntiú go raibh tacaíochtaí dóthanacha á gcur ar fáil do na leanaí leochaileacha sin agus dá gcúramóirí.

"Is cinnte go ndearnadh dul chun cinn le bliain anuas, ach go háirithe do Molly féin, ach ní dhearnadh athrú leordhóthanach ar chúrsaí don chuid eile de na leanaí cosúil le Molly laistigh den chóras cúraim. Maidir le cás Molly féin, d'oibrigh Tusla go dlúth i gcomhar lena cúramóirí altrama lena chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí a dteastaíonn uaithi i bhfeidhm. Ach is ábhar imní fós an caidreamh oibre idir Tusla agus FSS, chomh maith leis an tionchar a imríonn an caidreamh ar leas na leanaí faoi mhíchumas atá i gcúram an Stáit.

"Shainaithin Tusla 483 leanbh faoi mhíchumas trom nó meánach i gcúram stáit, agus leag siad amach amlíne na bpleananna cúraim a chuirtear ar fáil don chuid is mó de leanaí cheana féin. Ach níl comhaontú idir Tusla agus FSS maidir le líon na leanaí atá i gceist mar níor comhaontaíodh comhthuiscint maidir le céard is leanbh faoi mhíchumas trom nó míchumas meánach ann.

"Níl na bainisteoirí míchumais ag FSS le tabhairt faoi róil bainistíochta cásanna, agus ní dhearnadh an cás gnó a gheall Tusla in 2018 le híocaíochtaí níos fearr a thabhairt do chúramóirí altrama faoi mhíchumas trom nó meánach.

"Cé go ndearnadh roinnt dul chun cinn dearfach tá gá le tuilleadh athraithe. Mar sin, leanfaidh mé de mhonatóireacht a dhéanamh ar na saincheisteanna sin sna chéad dhá mhí dhéag eile agus teagmháil a dhéanamh le FSS agus Tusla."

CRÍOCH