Skip to main content

Tá tú anseo:

Feabhas san eacnamaíocht ag fágáil leanaí lastiar - Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman do Leanaí 2018

Láinseálfaidh duine óg Margaret Ward agus an tOmbudsman do Leanaí, an Dochtúir Niall Muldoon, Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman do Leanaí  2018 ag an Óstán Alex ar Máirt 28ú Bealtaine. Ag labhairt roimh an láinseáil, d’imlínigh an tOmbudsman do Leanaí a chúis imní go bhfuil na leanaí is leocháilí in Éirinn fós i mbaol tromchúiseach d’ainneoin an fheabhais in eacnamaíocht na hÉireann.

Dúirt Niall:

“Is crá croí ceart é a fheiscint cé go bhfuil níos mó duine ag obair agus go bhfuil níos mó airgid ag an Rialtas, nach bhfuil ár leanaí is leocháilí ag baint tairbhe as. Baintear úsáid rialta as téarmaí ar nós ‘Ionchuimsitheacht’ agus ‘Comhionannas’ ach ní bhaineann siad le gach leanbh i ngach cúinse.

“I 2018, fuair Oifig an Ombudsman do Leanaí 1,622 gearán ar son leanaí. Cé gur laghdú beag é seo ó 2017, tá na huimhreacha atá ag teacht isteach chuig m’Oifig comhsheasmhach agus tá na saincheisteanna céanna ag teacht chun cinn arís is arís eile.

“Mar an Ombudsman do Leanaí, feicim na hiarrachtaí atá á dhéanamh ag eagraíochtaí poiblí agus iad siúd atá ag obair ar an líne tosaigh chun teacht i gcabhair ar leanaí atá faoina sainchúram. Bíodh is go bhfuil na comhaontais agus tiomantais seo ann maidir le comhoibriú, tá sé in am Ranna an Rialtais agus eagraíochtaí poiblí a fheiscint i mbun gnímh ar bhonn comhsheasmhach, ag obair le chéile ar son leanaí leocháileacha.

“Tá rochtain ar oideachas dóibh siúd le riachtanais bhreise agus bulaíocht fós ina fhabhbanna do leanaí, agus feicimid gearáin de shíor mar gheall ar oideachas do leanaí atá gan dídean nó leanaí atá in áisíneachtaí meabhairshláinte cónaitheacha.

“Bhí méadú ann i mbliana i ngearáin Sláinte bainteach le liostaí feithimh fada nó gan bhogadh, agus gearáin ar son leanaí le fadhbanna meabhairshláinte nó leanaí faoi mhíchumas.

“Is oth liom a rá go bhfuilimid fós ag fáil gearáin faoi thithíocht oiriúnach do leanaí. Cuimsíonn sé seo iostas éigeandála, iostas do leanaí faoi mhíchumas agus léithdháileadh tosaíochtaí leighis.

“I 2018, chonaiceamar méadú i líon na leanaí ag déanamh gearáin go díreach linn, rud atá an-dearfach agus is í an chúis le seo ná gníomhaíocht for-rochtana na hOifige. Braithim go láidir go go bhfuil sé riachtanach go n-éistíonn gach Eagraíocht Phoiblí agus Roinn Rialtais le daoine óga agus a dtuairimí. Mar sin, tá ríméad orm go bhfuil Margaret Ward i dteannta liom ag láinseáil na Tuarascála Bliantúla agus ag roinnt a tuairimí mar dhuine óg de chuid an Lucht Siúil.

“D’oibrigh m’fhoireann go crua i 2018 chun saincheisteanna speiceasacha bainteach le leanaí a aibsiú trína dtuairimí a chur in iúl i leith reachtaíocht agus beartas a bheidh ag teacht aníos, trí oibriú le heagraíochtaí poiblí chun cabhrú leo a bpróisis ghearáin a fheabhsú agus trí thuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna a áiríonn meabhairshláinte agus seirbhísí soláthartha do leanaí faoi mhíchumas atá i gcúram an Stáit. Mhéadaíomar agus d’fhorbraíomar ár dtairiscint maidir le hoideachas feasacht cearta, chuamar i gcomhairle le leanaí agus d’óstálamar imeachtaí ag neartú guthanna leanaí.

“Feicim go bhfuil go leor eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí poiblí ag obair go dian dícheallach chun saolta leanaí in Éirinn a fheabhsú. De réir mar a thosnaím mo chúigiú bliain mar Ombudsman do Leanaí áfach, tá iachall orm m’imní a chur in iúl go bhfuil deis á chailliúint. Anois go bhfuil an eacnamaíocht sochair, tá sé in am dul i ngleic le na saincheisteanna seanbhunaithe stairiúla atá ag cur isteach ar ár leanaí is leocháilí. Caithfimid na tacaíochtaí agus seirbhísí atá tuillte acu agus atá siad i dteidil a sholáthar do leanaí faoi mhíchumas, leanaí gan dídean, leanaí le saincheisteanna meabhairshláinte, leanaí de chuid an lucht siúil agus na Romach agus leanaí atá ag maireachtáil i Soláthar Díreach. Anois tá sé in am córas láidir agus éifeachtúil a fhreastlaíonn ar leanaí na hÉireann a phleanáil agus a thógáil.”

CRÍOCH

 

Nóta do na hEagarthóirí

 

  • Comhlacht reachtúil neamhspleách isea Oifig an Ombudsman do Leanaí le mandáid foriomlán chun cearta agus leas leanaí faoi bhun aois 18 atá ag maireachtáil in Éirinn a chur chun cinn.
  • I measc na bhfeidhmeanna lárnacha reachtúla atá ag an Ombudsman do Leanaí, tá fiosrúchán neamhspleách agus neamhchlaonta de ghearáin déanta ag, nó ar son, leanaí maidir le heagraíochtaí poiblí, chomh maith le heagraíochtaí ag soláthair seirbhísí ar son an Stáit.