Skip to main content

Tá tú anseo:

Aighneacht leis an bhFóram maidir le Pátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoileanna

In Aibreán 2011, sheol an tAire Oideachais agus Scileanna an Fóram um Pátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoileanna agus d’fhógair sé gur ceapadh an tOllamh John Coolahan (Cathaoirleach), an Dr Caroline Hussey agus an tUasal Fionnuala Kilfeather mar chomhaltaí an Ghrúpa Chomhairligh neamhspleách leis an bhFóram.

Cé gur soiléir gur breithniúchán lárnach saincheist rogha an tuismitheora, tá sé chomh tábhachtach céanna a chur san áireamh an toise chearta leanaí agus an tionchar díreach a imreoidh aon athruithe a eascraíonn as obair an Fhoráim ar leanaí.

Léirítear sa pháipéar seo go hachomair na hoibleagáidí seo d’fhonn gur féidir le breithniú a dhéanamh orthu faisnéis a sholáthar do bhreithniúcháin an Ghrúpa Chomhairligh. Agus amhlaidh á dhéanamh, déantar tagairt ar leith sa pháipéar seo do phrionsabail agus forálacha Choinbhinsiún na Náisiúin Aontaithe um Chearta an Linbh (CNACL).