Skip to main content

Tá tú anseo:

Daoine óga scartha a chónaíonn in Éirinn; tuarascáil le hOifig an Ombudsman do Leanaí

Ba é aidhm fhoriomlán an tionscadail chun tuiscint níos fearr a fháil ar shaol leanaí agus ar an leibhéal cúraim a thugtar do leanaí scartha in Éirinn trí éisteacht go díreach leis an ngrúpa seo de dhaoine óga.

Chuir an tionscadal an deis ar fáil do na daoine óga seo chun machnamh a dhéanamh ar a saol agus a n-eispéireas agus chun saincheisteanna a bhaineann go díreach leo a chur faoi bhráid an OOL. Baineann páirt lárnach ag cur i bhfeidhm Airteagal 12 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, ina leagtar amach an ceart atá ag leanaí glór a bheith acu i ngach ceist a bhaineann leo i dtaobh shainordú Oifig an Ombudsman do Leanaí. Luaitear in Alt 7(2)(a) d’Acht an Ombudsman do Leanaí go rachaidh an tOmbudsman do Leanaí i gcomhairle le grúpaí leanaí a gceapann siad a dhéanann ionadaíocht dóibh ar mhaithe lena feidhm faoin alt seo.